Nguyên tắc truyền thông tin của giao thức TCP/IP

Giao thức TCP/IP hoạt động như thế nào?

Giao thức TCP/IP sử dụng mô hình giao tiếp máy khách/máy chủ, trong đó người dùng hoặc thiết bị (máy khách) được một máy tính khác (máy chủ) cung cấp một dịch vụ (giống như gửi một trang web) trong mạng.

Nói chung, bộ giao thức TCP/IP được phân loại là không có trạng thái, có nghĩa là mỗi yêu cầu của máy khách được xem là mới bởi vì nó không liên quan đến yêu cầu trước. Việc không có trạng thái này giúp giải phóng đường mạng, do đó chúng có thể được sử dụng liên tục.

Cấu tạo gói tin TCP

cau-tao-goi-tin-giao-thuc-TCPIP

 

Trong bài viết này tôi chỉ chú trọng tới các thiết lập Flag trong gói tin TCP nhằm mục đích sử dụng để Scan Port:

– Thông số SYN để yêu cầu kết nối giữa hai máy tính

– Thông số ACK để trả lời kết nối giữa hai máy có thể bắt đầu được thực hiện

– Thông số FIN để kết thúc quá trình kết nối giữa hai máy

– Thông số RST từ Server để nói cho Client biết rằng giao tiếp này bị cấm (không thể sử dụng)

– Thông số PSH sử dụng kết hợp với thông số URG

– Thông số URG sử dụng để thiết lập độ ưu tiên cho gói tin này.

Thật ra toàn bộ các thông số này trong gói tin nó chỉ thể hiện là 1 hoặc 0 nếu là 0 thì gói tin TCP không thiết lập thông số này, nếu là 1 thì thông số nào đó được thực hiện nó sẽ lần lượt trong 8 bits trong phần Flag.

3 bước bắt đầu một kết nối TCP trong giao thức TCP/IP

 

3-phien-thiet-lap-TCP

 

+ Bước I: Client bắn đến Server một gói tin SYN

+ Bước II: Server trả lời tới Client một gói tin SYN/ACK

+ Bước III: Khi Client nhận được gói tin SYN/ACK sẽ gửi lại server một gói ACK – và quá trình trao đổi thông tin giữa hai máy bắt đầu.

4 Bước kết thúc một kết nối TCP

 

4-buoc-ket-thuc-ket-noi-TCP

 

+ Bước I: Client gửi đến Server một gói tin FIN ACK

+ Bước II: Server gửi lại cho Client một gói tin ACK

+ Bước III: Server lại gửi cho Client một gói FIN ACK

+ Bước IV: Client gửi lại cho Server gói ACK và quá trình ngắt kết nối giữa Server và Client được thực hiện.